Education for leisure

Východiska

Pedagogická praxe


Aplikace metod zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech 
Richard Macků 

V září 2020 realizoval autor tohoto příspěvku dotazníkový výzkum zacílený na zmapování metod využívaných v práci vychovatelů ve školní družině a na způsoby práce s metodou hry ve stejném prostředí. Pro výzkum byla použita výše popsaná baterie výukových metod dle Maňáka (srov. Tab. 1) terminologicky upravená pro potřeby výše uvedených zařízení. 
Výzkumný soubor nebyl tvořen prostřednictvím náhodného výběru. Žádost o vyplnění dotazníku jsme zaslali 4155 ředitelům základních škol v ČR s prosbou o sdílení mezi pracovníky školní družiny a školního klubu. Takto jsme získali 582 plnohodnotně vyplněných dotazníků, ve kterých bylo zastoupeno 13 mužů a 569 žen s následujícími relevantními charakteristikami. S ohledem na místo bydliště byla nejčetnější kategorie respondentů z vesnic – 211, tj. 36,2 %. Rovnoměrně pak byli zastoupeni respondenti z velkých měst (nad 100 tis. obyvatel), menších měst (10 – 50 tis. obyvatel) a malých měst (do 10 tis. obyvatel) – každá z těchto skupin respondentů byla zastoupena necelými 20 %. Podobně tomu bylo i z hlediska velikosti obce, kde se nachází zařízení, v němž respondenti pracují. 441 respondentů (což je více než 75 % výzkumného souboru) pracovalo se skupinou o velikosti 21-30 osob, dalších 20 % respondentů pak se skupinou menší než 20 osob. Průměrný věk respondentů byl 45,2 let. Nečetnější skupinou zastoupenou v souboru však byli respondenti ve věku 46 – 55 let, kteří tvořili 37 % všech respondentů Z baterie nabízených metod respondenti nejčastěji uváděli manuální činnosti (88 % respondentů je zařazuje pravidelně, a to velmi často nebo často), pohybové činnosti (93,5 % je zařazuje pravidelně, a to velmi často) a hra (95,4 % respondentů ji zařazuje pravidelně a to také většinou velmi často). Méně často je užíván výklad a dramatizace, kterou většina respondentů používá spíše nepravidelně.  Užití dramatizace také rozděluje jednotlivé skupiny respondentů (viz dále).